Programok  D a r n e l   C h r i s t i a n   Nyomán    
Mobil: 06/30/850-2014
 Mi történik az  ÉletProgramban?

  HOME   PROGRAMOK    KÖNYVESPOLC   DARNEL CHRISTIAN   E-MAIL   IN ENGLISH

   A legközelebbi program:
   Budapest
   2018. június 23-24, 27. 

LÉPJ MOST!
 
HOGY
 
 LÉPÉSELŐNYBEN
 
LÉGY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ÉletProgram
az alap!
 
Az átalakulás kulcsa!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az   ÉletProgram Tréning előadásszerűen és interaktívan zajlik, A tréner által megfogalmazott témákban a résztvevők kérdezhetnek, álláspontokat oszthatnak meg, mindeközben a résztvevők álláspontjaiban, az élet dolgait illetően olyan változok jönnek létre, olyan pozitív változásokat eredményez a két nap alatt, mely egyébként éveket venne igénybe.

Időrend

A program szombat reggel 9:30 órakor kezdődik, és este 6 óra körül végződik. Vasárnap is hasonlóképpen alakul az időbeosztás. Szerda este 6 órától 9 óráig tart a program záró része, mellyel egy időben a program iránt érdeklődők is tájékozódhatnak és jelentkezhetnek a következő programokra. A program alatt körülbelül kétóránként van szünet, és a kora délutáni órákban mindkét nap van egy hosszabb étkezési szünet.

Az  ÉletProgram menete

 1. NAP

I. rész 
 Á l t a l á n o s  v á z o l á s a  a z   ÉletProgram működési elvének. A programban alkalmazott  technológia alapjainak, az elvárható eredményeknek és a programban való részvétel leghatékonyabb módjának ismertetése. 
 
II. RÉSZ 
A z  é l e t h e z  v a l ó  m á r  e l e v e  h o z z á á l l á s  meghatározása. Hogyan jelenik meg a világ számunkra, és hogyan viszonyulunk hozzá. 
SZÜNET
III. RÉSZ 
A  r e j t e t t  k e r e t,  m e l y b e n  é l e t ü n k e t  é l j ü k, melyben gondolkozunk és cselekszünk, meghatározza, mi lehetséges számunkra és mi nem. E keret feltárása bepillantást enged motivációnkba – mit, miért csinálunk –, eredményeképpen egy eddig soha nem tapasztalt döntési szabadságot érhetsz el.
 ÉTKEZÉSI SZÜNET
IV. RÉSZ
 A z  ö r d ö g i  k ö r,  m e l y   a k k o r  a l a k u l  k i,  amikor nem különböztetjük meg azt, ami történik a történettől, amit mesélünk róla, olyan visszahatással van életünkre, melyből nehéz kitörni. A kettő megkülönböztetése új energiát ad, mellyel teremthetjük saját valóságunkat.
 
 V. RÉSZ 
F é l e l m e i n k  é s  s z o r o n g á s a i n k   f e l o l d á s a  eltávolítja  az  akadályokat, melyeket időnként terveink, céljaink megvalósítása közben tapasztalunk. A félelmeinkhez való viszonyunkból táplálkozik azok reánk gyakorolt ereje. A nap záró részében új lehetőség nyílik a gátló érzések és gondolatok megszüntetésére.

2. NAP
 
 I. rész  
T e l j e s  é l e t,  c s a k  j ó l  m ű k ö d ő   k a p c s o l a t o k k a l  lehetséges. Mindennapi viselkedésünk meghatározója az önképünk, amilyennek látjuk önmagunkat. Ezt viszont meghatározza, hogy mások hogyan látnak minket. E rész rávilágít azokra a viselkedési mintákra, melyek megszabják és irányt adnak társkapcsolatainknak.
 SZÜNET
II. RÉSZ
A  k i v á l ó s á g,  m e l y r e  m i n d a n n y i a n  t ö r e k s z ü n k, függvénye a térnek, melyben életünk zajlik. E tér létrehozásának és alakításának van egy technológiája, mely a rendelkezésünkre áll.
 ÉTKEZÉSI SZÜNET
III. RÉSZ
 A  m ú l t  n e g a t í v  h a t á s a i n a k  s e m l e g e s í t é s e  a  jelenben, mely feltétele egy új, lehetséges jövő létrehozásának.
 SZÜNET
IV. RÉSZ
E g y  ú j,  e r ő t e l j e s  k e z d é s r e  d e r í t  f é n y t, mely olyan gondolati és cselekvési szabadságot eredményez, mely lehetőséget nyújt egy teljesebb élet kibontakozására.

HOME   PROGRAMOK    KÖNYVESPOLC   DARNEL CHRISTIAN   E-MAIL  

©2016 Darnelné Zimonyi Tünde - Minden jog fenntartva - All rights reserved!